LogoBosepukur Talbagan Sarbojanin27C/1, Bose Pukur RoadZone: South Kolkata