LogoBosepukur Talbagan Sarbojanin 201927C/1, Bose Pukur RoadZone: South Kolkata