LogoBosepukur Talbagan Sarbojanin 201727C/1, Bose Pukur RoadZone: South Kolkata