LogoGhoshpara Sankalpa Sangha Durga Puja7, Fakir Chand Ghosh LaneZone: Howrah