LogoGhoshpara Sankalpa Sangha Durga Puja 20197, Fakir Chand Ghosh LaneZone: Howrah