LogoBelgachia Sadharan Durgotsab7/A, Manmatha Dutta Road, KolkataZone: North Kolkata