LogoBelgachia Sadharan Durgotsab 20197/A, Manmatha Dutta Road, KolkataZone: North Kolkata