LogoBaghbazar Palli Puja O Pradarshani16, Lakshmi Dutta Lane, Baghbazar, KolkataZone: North Kolkata