LogoAdi Dakshin Kalikata Barowari Samittee34, Rashbehari Avneue, KolkataZone: South Kolkata