LogoAdi Dakshin Kalikata Barowari Samittee 201934, Rashbehari Avneue, KolkataZone: South Kolkata