LogoKanai Dhar Lane Adhibasi Brinda25/8A, Kanai Dhar Lane, KolkataZone: Central Kolkata