LogoKanai Dhar Lane Adhibasi Brinda 201925/8A, Kanai Dhar Lane, KolkataZone: Central Kolkata