LogoAbasar Sarbojanin Durgotsab Committee6, Rakhal Mukherjee Road, Bhowanipur, KolkataZone: South Kolkata