LogoAbasar Sarbojanin Durgotsab Committee 20166, Rakhal Mukherjee Road, Bhowanipur, KolkataZone: South Kolkata