LogoBhowanipur Sarbojanin Durgotsav52, Harish Mukherjee Road, Kolkata 700 025Zone: South Kolkata