LogoArabinda Nagar Arabinda Sangha Sarbojanin Durga Utsav316/A Arabindanagar, LiluahZone: Howrah