Logo21 Pally Sarbojanin Durgotsab Samiti - Photo Gallery 201232, Bondel Road, Ballygunge, KolkataZone: South Kolkata

21 Pally Sarbojanin Durgotsab Samiti - Photo Gallery 2012